Algemene voorwaarden

eenkijkjeinjezelf :

fotolijstje met tekst, felicitatiekaarten, kaartenset, rompertjes, geboorterapportages, coaching systemisch, feng shui, hoogsensitiviteit, coaching algemeen.

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van eenkijkjeinjezelf.

Laatst gewijzigd op: 22 augustus 2021

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden:
De onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. eenkijkjeinjezelf:
handelsnaam van CarolAnn, gevestigd aan de Prinses Margrietstraat 37, 8071 LK Nunspeet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53848578, ook te vinden op www.eenkijkjeinjezelf.nl.

1.3. Consument:
de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

1.4. Dienst(en):
diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.5.  Producten:
alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.6. Intellectuele Eigendomsrechten:
rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.7.  Offerte:
een schriftelijk aanbod van eenkijkjeinjezelf.

1.8.  Opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met eenkijkjeinjezelf een Overeenkomst heeft gesloten.

1.9.  Oplevering:
vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.

1.10.  Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan eenkijkjeinjezelf zijn Producten en Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.11. Partij(en):
eenkijkjeinjezelf en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

1.12.  Vertrouwelijke Informatie:
niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

1.13.  Werknemer:
De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

1.14.  Zakelijke Klant:
de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2.  Toepasselijkheid en interpretatie

2.1.
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en eenkijkjeinjezelf, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met eenkijkjeinjezelf heeft aanvaard.

2.2.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

2.4.
Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3.  Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1.
Alle Offertes en andere aanbiedingen van eenkijkjeinjezelf zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.

3.2.
De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van eenkijkjeinjezelf en het voldoen aan de daarbij door eenkijkjeinjezelf gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt eenkijkjeinjezelf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3.
Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 4.  Uitvoering van de Overeenkomst

4.1.
eenkijkjeinjezelf zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start eenkijkjeinjezelf direct met de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2.
Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt eenkijkjeinjezelf Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.3.
Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door eenkijkjeinjezelf te leveren Producten of Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

4.4.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan eenkijkjeinjezelf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan eenkijkjeinjezelf worden verstrekt.

4.5.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft eenkijkjeinjezelf het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

4.6.
eenkijkjeinjezelf is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5.  Duur en einde van de Overeenkomst

5.1.
De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Producten of Diensten.

5.2.
Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.

5.3.
Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maanden.

5.4.
In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor eenkijkjeinjezelf uit de opzegging voortvloeien. eenkijkjeinjezelf zal het reeds voltooide werk dan opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door eenkijkjeinjezelf te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die eenkijkjeinjezelf over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.

5.5.
eenkijkjeinjezelf mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:

·        Opdrachtgever failliet is verklaard;

·        Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

·        De onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.

5.6.
Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6.  Prijs en betaling

6.1.
Opdrachtgever betaalt eenkijkjeinjezelf het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door eenkijkjeinjezelf genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.

6.2.
Alle door eenkijkjeinjezelf genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

6.3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

6.4
Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft eenkijkjeinjezelf het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

6.5.
Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door eenkijkjeinjezelf gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt eenkijkjeinjezelf Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

6.6.
Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

6.7.
eenkijkjeinjezelf kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien eenkijkjeinjezelf op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

6.8 Indien de cliënt, om welke reden dan ook, de bestelling van eenkijkjeinjezelf, niet heeft ontvangen, zal eenkijkjeinjezelf alles in het werk stellen om samen met PostNL de reden hiervan te achterhalen. Eenkijkjeinjezelf zal de cliënt hieraan voorafgaand  een niet-ontvangstverklaring sturen. Deze dient ingevuld retour gestuurd te worden, alvorens er wordt overgegaan tot actie. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek zal eenkijkjeinjezelf met een reactie komen.

Artikel 7.  Eigendomsvoorbehoud

7.1.
Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van eenkijkjeinjezelf aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van eenkijkjeinjezelf zolang eenkijkjeinjezelf geen volledige betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

8.1.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan eenkijkjeinjezelf worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten en soms plattegrond huis.

8.2.
Indien nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat eenkijkjeinjezelf kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.

8.3.
Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht eenkijkjeinjezelf en diens Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.

8.4.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.

Artikel 9.  Meerwerk

9.1.
Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

9.2.
Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. eenkijkjeinjezelf mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.

9.3.
Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Producten en Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.

9.4.
Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.

9.5.
Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan eenkijkjeinjezelf zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. eenkijkjeinjezelf stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 10. Levering en levertijd

10.1.
Door eenkijkjeinjezelf genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

10.2.
eenkijkjeinjezelf behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.

10.3.
eenkijkjeinjezelf blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens eenkijkjeinjezelf, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.

Artikel 11. Garantie

11.1.
eenkijkjeinjezelf staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.2.
Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en direct na ontdekking van het gebrek de klacht is gemeld en de klacht door eenkijkjeinjezelf gegrond wordt geacht. eenkijkjeinjezelf zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van maximaal het door Opdrachtgever betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.

11.3.
Een door eenkijkjeinjezelf, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.

11.4.
De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van eenkijkjeinjezelf heeft opgevolgd, of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.

Artikel 12.  Intellectuele Eigendomsrechten

12.1.
De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke eenkijkjeinjezelf verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij eenkijkjeinjezelf.

12.2.
Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van eenkijkjeinjezelf en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1.
Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

13.2.De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1.
De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van eenkijkjeinjezelf.

14.2.
eenkijkjeinjezelf zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. eenkijkjeinjezelf kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.

14.3.
Oplevering van de Overeenkomst ontslaat eenkijkjeinjezelf van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

14.4.
De totale aansprakelijkheid van eenkijkjeinjezelf voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van eenkijkjeinjezelf, diens Werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 1.000,00.

14.5.
Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van eenkijkjeinjezelf aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

14.6.
Aansprakelijkheid van eenkijkjeinjezelf jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door eenkijkjeinjezelf gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.

14.7.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij eenkijkjeinjezelf meldt.

De opdrachtgever die afneemt is zelf verantwoordelijk voor het overdragen en overbrengen van de voorwaarden en de adviezen van deze de overeenkomst zodra hij of zij iets afneemt en het cadeau geeft aan derden.  Als het om kinderen gaat dient de afnemer het over te dragen en overbrengen aan de verantwoordelijke volwassenen van het betreffende kind. Indien het om minderjarige kinderen gaat waar de adviezen voor bedoelt zijn het richtlijnen en dienen ouders/verantwoordelijke  zelf af te wegen wat voor hun kind van de adviezen toepasbaar is . Ook zijn ouders/verantwoordelijke zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de omstandigheden waaronder het gebeurt.  Een kijkje in jezelf adviseert zo en zo altijd alle adviezen ten alle tijden onder toezicht van een ouder of volwassen verantwoordelijke te doen.

14.8.

De aansprakelijkheid van eenkijkjeinjezelf met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever eenkijkjeinjezelf onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en eenkijkjeinjezelf ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat eenkijkjeinjezelf in staat is adequaat te reageren.

14.9.

Opdrachtgever vrijwaart eenkijkjeinjezelf voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

14.10.

eenkijkjeinjezelf kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien eenkijkjeinjezelf in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. eenkijkjeinjezelf is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

14.11.

Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

14.12.

Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 15.  Wijziging Algemene Voorwaarden

15.1.

eenkijkjeinjezelf behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

15.2.

Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.eenkijkjeinjezelf.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan eenkijkjeinjezelf kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

15.3.

Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan eenkijkjeinjezelf. eenkijkjeinjezelf kan dan de wijziging heroverwegen. Indien eenkijkjeinjezelf de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar eenkijkjeinjezelf gevestigd is.

16.3.

Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

16.4.

Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

16.5.

eenkijkjeinjezelf is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die eenkijkjeinjezelf of de bedrijfsactiviteiten van eenkijkjeinjezelf overneemt.

16.6

Indien u informatie verschaft tijdens het consult gaan wij er vanuit dat deze juist is. Foutieve of onjuiste informatie kan tot een niet optimaal consult leiden.

16.7

Eenkijkjeinjezelf is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van clienten tijdens consulten.

16.8

Een consult die van te voren is afgesproken dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden anders zullen de kosten van het consult in rekening worden gebracht.

17.  Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar service@eenkijkjeinjezelf.nl. Wij zullen dan ons uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur  via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Een kijkje in jezelf
Prinses Margrietstraat 37
8071 LK  Nunspeet

Telefoon: 06-16940047
E-mail: contact@eenkijkjeinjezelf.nl

KvK-nummer: 53848578
Btw-nummer: nl002139382b38

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

 • eenkijkjeinjezelf: gevestigd te Nunspeet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53848578 handelend onder de naam eenkijkjeinjezelf.
 • Website: de website van eenkijkjeinjezelf, te raadplegen via www.eenkijkjeinjezelf.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 • Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met eenkijkjeinjezelf en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen eenkijkjeinjezelf en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  • Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van eenkijkjeinjezelf zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor eenkijkjeinjezelf slechts bindend, indien en voor zover deze door eenkijkjeinjezelf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Prijzen en informatie
  • Alle op de Website en in andere van eenkijkjeinjezelf afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  • Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
  • De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. eenkijkjeinjezelf kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van eenkijkjeinjezelf afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  • eenkijkjeinjezelf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 • Totstandkoming Overeenkomst
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van eenkijkjeinjezelf en het voldoen aan de daarbij door eenkijkjeinjezelf gestelde voorwaarden.
  • Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt eenkijkjeinjezelf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  • Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft eenkijkjeinjezelf het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
  • eenkijkjeinjezelf kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien eenkijkjeinjezelf op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 • Registratie
  • Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
  • Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
  • Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. eenkijkjeinjezelf is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
  • Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of eenkijkjeinjezelf daarvan in kennis te stellen, zodat eenkijkjeinjezelf gepaste maatregelen kan nemen.
 • Uitvoering Overeenkomst
  • Zodra de bestelling door eenkijkjeinjezelf is ontvangen, stuurt eenkijkjeinjezelf de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
  • eenkijkjeinjezelf is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
  • Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
  • Indien eenkijkjeinjezelf de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  • eenkijkjeinjezelf raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
  • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
  • eenkijkjeinjezelf is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 • Herroepingsrecht
  • Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  • Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met eenkijkjeinjezelf binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
  • Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; dit betekent geen herroeping voor onze gepersonaliseerde producten. Dit zijn het kraamcadeautje, kindercadeautje, knappe kanjer poster, rapportage kind/volwassenen en pdfbestanden.
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
  • De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  • Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft eenkijkjeinjezelf een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
  • Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
  • Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
  • Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan eenkijkjeinjezelf, of op andere ondubbelzinnige wijze aan eenkijkjeinjezelf kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. eenkijkjeinjezelf bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.Producten kunnen geretourneerd worden naar:prinses margrietstraat 37, 8071 lk Nunspeet
  • Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft eenkijkjeinjezelf de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij eenkijkjeinjezelf aanbiedt het product zelf af te halen, mag eenkijkjeinjezelf wachten met terugbetalen tot eenkijkjeinjezelf het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  • Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
  • Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; dit betekent geen herroeping voor onze gepersonaliseerde producten. Dit zijn het kraamcadeautje, kindercadeautje, knappe kanjer poster, rapportage kind/volwassenen en pdfbestanden.
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 • Betaling
  • Klant dient betalingen aan eenkijkjeinjezelf volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. eenkijkjeinjezelf is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
  • Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de eenkijkjeinjezelf is gewezen op de te late betaling en eenkijkjeinjezelf de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is eenkijkjeinjezelf gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. eenkijkjeinjezelf kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 • Garantie en conformiteit
  • Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door eenkijkjeinjezelf een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
  • eenkijkjeinjezelf staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat eenkijkjeinjezelf er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  • Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt eenkijkjeinjezelf daarvan in kennis te stellen.
  • Indien eenkijkjeinjezelf de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Garantie.
Wij zijn betrokken bij onze producten en doen logischerwijze ons uiterste best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel  eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Uiteraard  kan dat ook als wij een typefout in de naam hebben gemaakt. Let wel op dit  geldt niet als je zelf de naam niet goed aan ons hebt doorgegeven. Dan dien je het beschadigde product aan ons te retourneren en zullen wij opnieuw een   nieuw product voor je maken en aan je doen toekomen. Dit gaat in werking  zodra wij het beschadigde product ontvangen hebben.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen  naar service@eenkijkjeinjezelf.nl. Wij zullen dan ons uiterste best doen om je  klacht naar tevredenheid op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur, via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om  klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie.  Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Garantie bij zakelijke aankopen

  • eenkijkjeinjezelf staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat eenkijkjeinjezelf er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
  • Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 14 dagen na levering eenkijkjeinjezelf daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.
  • Indien eenkijkjeinjezelf de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Klachtenprocedure

  • Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van eenkijkjeinjezelf, dan kan hij bij eenkijkjeinjezelf telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
  • eenkijkjeinjezelf geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal eenkijkjeinjezelf binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
  • Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.
 • Aansprakelijkheid
  • Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

De totale aansprakelijkheid van eenkijkjeinjezelf jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

 • Aansprakelijkheid van eenkijkjeinjezelf jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op eenkijkjeinjezelf jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van eenkijkjeinjezelf.
 • De aansprakelijkheid van eenkijkjeinjezelf jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant eenkijkjeinjezelf onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en eenkijkjeinjezelf ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat eenkijkjeinjezelf in staat is adequaat te reageren.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij eenkijkjeinjezelf meldt.
 • In geval van overmacht is eenkijkjeinjezelf niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 • De opdrachtgever die afneemt is zelf verantwoordelijk voor het overdragen en overbrengen van de voorwaarden en de adviezen van deze de overeenkomst zodra hij of zij iets afneemt en het cadeau geeft aan derden. Als het om kinderen gaat dient de afnemer het over te dragen en overbrengen aan de verantwoordelijke volwassenen van het betreffende kind. Indien het om minderjarige kinderen gaat waar de adviezen voor bedoelt zijn het richtlijnen en dienen ouders/verantwoordelijke  zelf af te wegen wat voor hun kind van de adviezen toepasbaar is . Ook zijn ouders/verantwoordelijke zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de omstandigheden waaronder het gebeurt.  Een kijkje in jezelf adviseert zo en zo altijd alle adviezen ten alle tijden onder toezicht van een ouder of volwassen verantwoordelijke te doen.

Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

  • Alle geleverde goederen blijven het eigendom van eenkijkjeinjezelf totdat alle vorderingen die eenkijkjeinjezelf op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
  • Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
  • Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van eenkijkjeinjezelf te bewaren.
  • eenkijkjeinjezelf is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
  • Zakelijke Klant zal eenkijkjeinjezelf te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van eenkijkjeinjezelf.

Persoonsgegevens

  • Een kijkje in jezelf verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: eenkijkjeinjezelf.nl

Een kijkje in jezelf heeft ten allen tijde het recht om een reeds geaccepteerde opdracht bij het niet voldoen aan onze voorwaarden, alsnog te annuleren.

Beoordelingen  WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat  via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling    kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te   laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens  enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft   passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het     leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot  de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen   van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Slotbepalingen

  • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar eenkijkjeinjezelf gevestigd is.
  • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  • Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Een kijkje in jezelf
Prinses Margrietstraat 37
8071 LK  Nunspeet

Telefoon: 06-16940047
E-mail: contact@eenkijkjeinjezelf.nl

KvK-nummer: 53848578
Btw-nummer: nl002139382b38